Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Постаменти
0,75 милиони €

Најголем изведувач

ДГ Бетон АД, Скопје
0,55 милиони €

Најголем инвеститор

Општина Центар
0,75 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Постаменти 753.427 € 46.335.755 ден.
Вкупно: 753.427 46.335.755 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Постамент 753.427 € 46.335.755 ден.
Вкупно: 753.427 46.335.755 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 753.427 € 46.335.755 ден.
Вкупно: 753.427 46.335.755 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 550.234 € 33.839.403 ден.
2 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 203.193 € 12.496.352 ден.
Вкупно: 753.427 46.335.755 ден.