Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Градска плажа
0,38 милиони €

Најголем изведувач

Алкон Проект ДООЕЛ - Скопје
0,37 милиони €

Најголем инвеститор

Град Скопје
0,38 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Градска плажа 379.113 € 23.315.469 ден.
Вкупно: 379.113 23.315.469 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плажа 379.113 € 23.315.469 ден.
Вкупно: 379.113 23.315.469 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 379.113 € 23.315.469 ден.
Вкупно: 379.113 23.315.469 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Алкон Проект ДООЕЛ - Скопје (градежна фирма) 370.093 € 22.760.737 ден.
2 Унига Инженеринг Горан и Димитар ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 7.395 € 454.772 ден.
3 Бекир Адеми (автор) 813 € 49.980 ден.
4 Бетим Зекири (автор) 813 € 49.980 ден.
Вкупно: 379.114 23.315.469 ден.